Logotype


Nyheter
 

Favorit i repris: "Kan mål- och resultatstyrning förenas med systemsyn", 10 oktober i Stockholm

Vi bjuder in till ytterligare en dag om mål- och resulatstyrning och systemsyn. Dagen blev mycket uppskattad i våras och frågan är synnerligen högaktuell. Läs mer under "kurser" och anmäl dig till ett extra förmånligt pris före den 2 september!

Planering hösten 2019?

Vilka frågor är viktiga för er under hösten 2019? Ta hjälp av oss att bolla era frågeställningar om ledning och styrning - vi pratar gärna förutsättningslöst om era utmaningar. Kontakta Siv Liedholm så ser jag till att hitta rätt kompetens för mötet!

Temanätverk mätsystem pågår!

Temanätverket för mätsystem har nu haft sin första träff. Vi är 4 statliga myndigheter och 3 kommuner i nätverket. Syftet är att tillsammans utveckla kunskap om mätsystem som stödjer  systembaserad ledning och styrning. Hur ser ett sådant mätsystem ut i praktiken jämfört med de mätsystem vi har idag? Hur gör man för att utveckla ett mätsystem som bygger förtroende och skapar förutsättningar för lärande? Hur kan man överbrygga hinder som uppstår?

Kontakta Siv Liedholm  för intresseanmälan för att ingå i framtida nätverk. 

Kunskapslyft under våren 2019

Under våren har vi flera intressanta alternativ för dig som vill fylla på med kunskap om lednings-och styrningsfrågorna i offentlig sektor. Vi ger vår 6-dagars kurs i Effektiv styrning i Sigtuna med start i mitten av mars. Om du tycker den är för omfattande så ger vi även en 2-dagars kurs i början av april i Stockholm. Vi kryddar våren med att den 4 april ordna en nätverksträff på temat "Går det att förena mål- och resultatstyrning med systemsyn?". Dessutom kommer vi så småningom att ge möjlighet till temanätverk om mätsystem. Varmt välkommen att delta! Mer information hittar du under "Kurser". 

Nätverksträffar * 2 + en workshop i slutet av november

Den 28 november ordnar vi den årliga nätverksträffen med fokus på erfarenhets- och kunskapsutbyte. Den 29 november arrangerar vi en workhop kring hur man kan fläta samman "service design" med "systems thinking" och få en förändring av styrningen. Sedan avslutar vi veckan med ytterligare en nätverksträff, den här gången en halvdag med fokus på tillit i styrkedjan från politik till medarbetare och medborgare. Läs mer om allt detta under "Kurser"

Lyckat "boksläpp"

Onsdagen den 29 augusti arrangerade vi det officiella boksläppet av boken "Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor". Vi var ca 30 personer som hade samlats på World Trade Center för att lyssna till samtal mellan docent Johan Quist från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad Universitet och Lasse Stigendal. Lasse berättade om varför han skrivit boken, vad som egentligen är problemet och om tänkbara ljusglimtar! Det blev en intressant diskussion och många gick hem med en eller flera böcker under armen och mycket spännande läsning att se fram emot.

Läs gärna september månads "tankar om styrning" som bygger på boken!

Publicering av vår bok "Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor" 

Vår bok "Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor" finns nu att köpa här på vår hemsida och hos de vanliga internetbokhandlarna (adlibris, bokus). Hjälp oss att sprida information om att boken nu finns att köpa - det är en viktig bok för att uppmärksamma politiken på potentialen som finns i att förändra organisering, styrning och ledning av den offentliga sektorn. 

Tillitsdelegationen lämnar stafettpinnen vidare 

Den 14 juni 2018 lämnade Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. Det finns mycket läsvärt material i rapporterna och rekommendationerna ger luft under vingarna till alla vi som vill förändra ledning och styrning. Här finns möjligheter att ta tillvara. Sprid gärna rapporterna, prata om dem och använd dem! Hämta dem från TIllitsdelegationens webbsida

Vi breddar kursutbudet!

Under 2018 erbjuder vi en chefshandledning i grupp med fokus på tillitsbaserad ledning och styrning, ett program som sträcker sig över hela året med start i augusti. Därutöver erbjuder vi en 2-dagars kurs i Effektiv styrning där den första dagen är teoretisk medan den andra dagen till stor del ägnas åt ett praktikfall där deltagarna får träna att tänka systemiskt. Kursdatum för hösten kommer inom kort. 
Nätverksträffar kommer det också att bli men på grund av det höga trycket på utbildning så får vi fokusera på ett par träffar. 

Extra - öppet brev om assistansersättningen till våra politiker!

Som ett inspel i den pågående debatten om assistansersättningen har vi reflekterat kring var den verkliga potentialen till effektivisering finns och var regeringen borde rikta blickarna för att skapa förutsättningar för en på alla sätt hållbar verksamhet som tillgodoser medborgarnas behov. Öppet brev om assistansersättning till våra politiker.

Ytterligare publicering av vår bok samt månadens "tankar om styrning"

Kapitel 7 handlar om bristande helhetssyn utifrån exemplet med barn och unga med särskilda behov. Kapitlet finns att läsa i Del 2 "Hur kunde det bli så här".

Månadens "tankar om styrning" handlar om värderingar, kultur och ledarkap, ett ständigt aktuellt ämne!

Årets stora nätverksträff den 1 december - STORT TACK till alla deltagare!

En fantastisk dag med intressanta föredrag och mycket gruppdiskussioner! Vi kommer att ta tillvara innehållet på olika sätt under året som kommer i form av "tankar om styrning", nätverksträffar mm. 

Nytt bokkapitel om styrningen av hälso- och sjukvården samt skolan

Vi publicerar nu kapitel  i 6 vår bok som diskuterar bristen på helhetssyn i styrningen. I kapitlet diskuteras styrningen av hälso- och sjukvården samt skolan. Kapitlets slutsatser är dock generella och gäller stora delar av offentlig sektor. Läs mer.

För mycket Command & Control i regeringens styrning!

När myndighetens förmåga att hantera variation är mindre än variationen hos kunderna misslyckas man med att hjälpa ett antal kunder. Lasse tar upp Arbetsförmedlingen som exempel där regeringen genom riktade insatser kringskär myndighetens förmåga att möta den variation som de arbetssökande för med sig. Läs vidare i månadens tankar om styrning 

Motivation, tillit och styrningsstrategier

Vilken syn på motivation ligger till grund för olika styrningsstrategier?  Vilken styrstrategi krävs för att utveckla organisationer där relationen mellan chefer och medarbetare präglas av hög tillit och högt förtroende? Lasse vänder och vrider på de här intressanta frågeställningarna i månadens tankar om styrning. Lär mer här.

Vad är effektivast - taylorism eller tillit?

Augusti månads tankar om styrning tar upp olika typer av styrning och kopplingen till effektivitet. Resonemanget tar sin utgångspunkt i utvecklingen i Storbritannien och Michael Barbers syn på styrning. Läs mer här.

Systemsyn är framtiden men hur tar vi oss dit?

Månadens tankar om styrning tar avstamp i nätverksträffen den 14 juni som handlade om systemsyn i praktiken, hur driver man framgångsrik förändring? Läs mer här.

Fortsatt publicering av boken "Effektiv styrning av offentlig sektor"

Del 2 i vår bok belyser frågeställningen"Hur kunde det bli så här?". Vi inleder med kapitel 3 om "New Public Management - rätt eller fel väg?". Därefter följer kapitel 4 ”Den förvaltningspolitiska utvecklingen”  där nu även avnitten 4.2 "Styrning - ekonomi eller värde för medborgarna" och 4.3 "Regeringskansliets styrning" finns tillgängliga. Läs kapitlen här. 

Introduktionsdagen till Effektiv styrning flyttar till Göteborg i höst

Vår introduktionsdag till Effektiv styrning kommer att hållas den 5 oktober i Göteborg. Läs mer här.

Effektivare verksamhet genom verksamhetsnära ledning och styrning - en idéskrift 

Är du nyfiken på den praktiska skillnaden mellan att leda verksamheter som system och som traditionella hierarkier? Vad är egentligen "verksamhetsnära ledning och styrning"? Vi intervjuade Andreas Elvén, regionskattechef på Skatteverket för att förstå hur han leder och styr sin verksamhet. Intervjun blev grunden till en idéskrift som Inger Sohlberg skrivit och som syftar till att just konkretisera innebörden i "verksamhetsnära ledning och styrning". Ladda ner den gratis här! Hör gärna av dig med synpunkter och reflektioner!

Lyckat kunskapsutbyte om systemsyn den 2 december

Många viktiga frågor om ledarskap och styrning diskuterades.
Exempel: "Vad händer med chefers roller när man lämnar ”command and control”? Christina Forsberg, GD på CSN, svarade: "Det innebär att vi måste lägga händerna på ryggen, vårt chefs-/ledarskap är annorlunda, jobba med tillit men ändå följa verksamheten. Följa på ett annat sätt, alla klarar inte den omställningen."
"Ni säger att det är viktigast att ledaren går i framkant, som ledare måste man väl bottna i förändringen?"  Andreas Elvén, regionskattechef Skatteverket svarade: "Ja, innan du ställer dig längst fram, måste du först gå bakom och vid sidan om, som ledare måste jag initialt lära och förstå innan man kan gå längst fram, sen kan du kliva fram och visa riktning, att gå först handlar om att ta ansvaret". 
Vilka konkreta ändringar har ni gjort i ledarskapet? Hur hanterar ni det här med målstyrning som står i kommunallagen? Margareta Högberg, kommunchef Söderhamn svarade: "Det vi har kommit överrens om är styrfilosofin, att utgå från syftet med verksamhet, styra på effekter, det som skapar värde, förhållningssätt vilket tar sig i uttryck i värderingar och fokusområden.  Vi har mål kvar, respektive nämnd sätter sina mål men nu har vi sagt att om vi har mål ska målen ha en tydlig koppling till syftet och effekter som ska nås utifrån syftet".  

Gunilla Hult Backlund, Tillitsdelegationen och GD för Inspektionen för vård och omsorg avslutade med några reflektioner och ledord för dagen: gemensamma förståelsen för uppdraget, vad är verksamheten till för? Man tappar lätt fokus, patienten/kunden blir inte ledstjärna för hur vi tänker när vi organiserar styr och leder. Etiskt ansvar intressant i helheten. Våga tänk nytt, våga pröva. Ingen dör av det i vår organisation. Om ingen vågar pröva, utvecklas ingen verksamhet, någon måste våga gå före. Ta vara på kompetens och erfarenhet, arbeta kontinuerligt med förbättringar, helhetsperspektiv, de vi är till för, följ upp på resultat och kvalitet, eget ansvar, mät men mät annorlunda, kollegialitet, ansvar i gruppen, balans mellan kontroll och tillit!


Slutrapporten om onödig efterfrågan inom Skatteverket

Forskarna Johan Quist och Martin Fransson från  Centrum för tjänsteforskning i Karlstad har nu publicerat sin slutrapport om onödig efterfrågan inom Skatteverket. Läs rapporten här.


Utbildning i systembaserad styrning för revisorer

Vi (Siv och Lars) har i ett par år genomfört en 2-dagars utbildning i systembaserad styrning för internrevisorer i Internrevisorernas förenings regi. Utbildningen genomfördes då i samarbete med en internrevisor från Skatteverket och en revisionsrapport från Skatteverket användes som praktikfall. Nu i augusti 2016 höll vi en motsvarande kurs för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting, då med utgångspunkt i styrande dokument för vården  samt en av revisionen genomförd granskning av sjukhusens patientflöden.


Söderhamns kommun utvecklar sin styrning

Söderhamns kommun genomförde 6-dagars utbildningen Effektiv styrning för hela kommunledningen under hösten 2015.  Under året förändrade kommunen sin styr- och ledningsmodell. Den nya modellen genomsyras av systemsyn och helhetstänkande och ska nu omsättas i praktisk handling. Ett av de stora diskussionsämnena under utbildningen var hur den hierarkiska budgetstyrningen skapar problem i verksamheten genom optimering av varje del istället för att optimera hela system.
”Med ett hårt tryck att nå budget inom varje del av verksamheten börjar man tumma på kvaliteten vilket skapar onödig efterfrågan och onödiga kostnader. Kostnader som inte alltid är synliga och som även kan uppstå i någon annan del av verksamheten.” 

Ledningen kom till insikt om att den nuvarande ekonomistyrningen måste förändras. Under våren 2016 har ett utvecklingsarbete startat som syftar till att ta fram en modell för ekonomistyrning som utgår från systemsyn och stödjer den nya styr- och ledningsmodellen. Den nya modellen ska gynna tvärorganisatorisk utveckling genom att i större grad involvera medborgare och verksamheter att skapa nya lösningar som ger ett större värde för helheten.

Anna Forsell är projektledare för utvecklingsarbetet.
Vi ser fram emot att följa detta arbete under det kommande året!


Ny bok

Per Skålén vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) presenterar i en nyutkommen bok, Tjänstelogik (Studentlitteratur), en lättillgänglig översikt över skillnaderna mellan varulogik och tjänstelogik. Förutom att diskutera vad som krävs för att gå från att styra och arbeta med utgångspunkt i varulogik till att utgå från tjänstelogik, diskuterar författaren olika typer av tjänsteinnovation. Boken kompletterar på ett förtjänstfullt sätt Johan Quist & Martin Franssons bok Tjänstelogik för offentlig förvaltning. De båda böckerna ger tillsammans en förståelse för hur offentlig sektor kan utvecklas och bli mera innovativ genom att anamma tjänstelogik och därigenom komma bort från den fabriksinspirerade styrning som i dag dominerar i staten och i många kommunala verksamheter. 


"När livet inte ryms i ett stuprör"


Johan Quist kommer tillsammans med Ardalan Shekarabi att föra ett reflekterande samtal om "medborgares livssituationer, den funktionella logiken och tjänstelogikens potentiella bidrag" på Kommek mässan i Malmö i augusti. Läs mer på www.kommek.se


CSN har genomfört kursen "Effektiv styrning" internt

Under hösten 2016 har CSN genomfört kursen "Effektiv styrning" internt för ett 30-tal chefer, verksamhetsutvecklare och controllers. 


Introduktionsdag Effektiv styrning, 23 augusti i Stockholm


Nu upprepar vi vår uppskattade introduktion till en mer ändamålsenlig styrning av offentlig sektor.
Läs mer


Tankar om styrning, April 2016

Vi håller på att skriva en bok om effektiv styrning. Det kommer att ta några år men under tiden kommer vi att publicera texter som senare (eventuellt) kommer att återfinnas i boken. Du kan från och med nu också prenumerera på vårt nyhetsbrev så att du inte missar nya inlägg.  
Läs mer om våra tankar om styrning av offentlig sektor


Kursen "Effektiv styrning" ges även i Umeå hösten 2016

Vi kommer att ge kursen "Effektiv styrning" i en förkortad version (2+2 dagar) under hösten i Umeå. Anmälan är nu öppen!


Lars Stigendal medverkar vid Kommunförbundets Välfärdskonferens

Lasse medverkar på Kommunförbundet Västernorrlands årliga Välfärdskonferens tillsammans med bl. a socialförsäkringsminister Annika Strandell. Han kommer att prata under rubriken Att styra mot kvalitet och effektivitet. Läs mer på: http://kfvn.se/start.html


Kursdatum för hösten/vintern 2016/2017

Vi kör 6-dagars kursen "Effektiv styrning" även kommande höst/vinter och då med följande datum
17-18 november, 7-8 december samt 11-12 januari 2017. Anmälan till kursen är nu öppen!


Aktuell forskning

Centrum för tjänsteforskning och Försäkringskassan har initierat ett nytt forskningsprojekt. Bakgrunden är den stu­die om onödig efterfrågan som tidigare bedrivits vid Försäkringskassan  med Johan Quist och Martin Fransson som ansvariga. Där fastslogs bland annat att Försäkrings­kassans verksamhet skapade en hel del onödig efterfrågan.

Med utgångspunkt i tjänstelogik och systemtänkande kommer forskarna att utveckla en verksamhet som kan han­tera varierande behov. Medborgarens individuella förutsättningar och behov ska möta professionella medarbetare som anpassar verksamheten inom rådande lagar och regler. Utgångspunk­ten är att medborgarnas varierande be­hov måste mötas med varierade former för handläggning. Detta bryter mot idén om standardisering som förutsätter att variationen är begränsad och kan hållas inom givna ramar. 

- Det känns som ett spännande projekt där forskning och praktik kommer gå hand i hand. Genom att låta tjänstelogik och systemtänkande prägla styrningen av några försöksverksamheter uppstår möjlighet för både praktisk och teore­tisk utveckling, säger Johan Quist. Projektet kommer att pågå under tre år och inledas med en förstudie för att sedan etablera försöksverksamheterna vid några av Försäkringskassans kontor.

/Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i staten, nyhetsbrev nr 2, 2015/


Nätverksträff den 30 november 2015

Den 30 november ordnade vi i samarbete med Lantmäteriet en första nätverksträff för  "systemtänkare" med praktisk erfarenhet från förändringsarbete utifrån systemsyn. Nätverksträffen samlade 60 personer från statliga myndigheter, landsting och kommuner. Dagen inleddes med att  Lars Stigendal besvarade frågan "varför offentlig sektor behöver systemsyn". Siv Liedholm gav sedan en översiktlig beskrivning av de initiativ som hittills tagits för att fördjupa kunskap och praktisera systemssyn inom svensk offentlig sektor.  

Under återstoden av förmiddagen fick vi först lyssna till Emma Bengtsson från Transportstyrelsen som berättade om vilka utmaningarna varit för att "få systemsynsättet att fästa" i myndigheten. Därefter följde Jakob Brandt från Migrationsverket som talade om myndighetens förändringsarbete utifrån en systemansats, vad de lärt och hur de utvecklat metoden för att genomföra försöksverksamheter. 

Sedan följde diskussioner i mixade grupper för att nätverka och dela kunskap om att arbeta utifrån ett systemsynsätt. Resultatet från gruppdiskussionerna kommer att publiceras på LinkedIn inom gruppen "Effektiv styrning".

Under eftermiddagen gav Karin Holmin, Ann-Katrin Falk och Åsa Swan en inblick i förändringsarbetet inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Vi fick ta del av hur "inrullningen" går till och vilka resultat man kan se. De förändrade ledarskapet var särskilt intressant att lyssna till. Vi fick därefter en presentation av Björn Karlsson Grinde från Skatteverket om hur systemsynsättet kan användas inom internrevisionen. Ett perspektiv som var lite överraskande och väckte stor nyfikenhet.

Dagen avslutades med en framtidsspaning av t f generaldirektör på CSN, Christina Forsberg. En mycket spännande och hoppingivande avslutning på en inspirerande dag. 


Utbildning

I samarbete med Internrevisorernas förening ger vi en kurs i att förstå offentlig verksamhet som system

Läs mer på:
http://www.internrevisorerna.se


Rapporter och artiklar

ESV sammanfattar arbetet i de försöksverksamheter inom systemsyn som startades inom ramen för Innovationsrådet. Ladda ner rapporten "Effektivare verksamhet genom ökat kundfokus":

http://www.esv.se/Verktyg--stod/Publikationer/2014/Effektivare-verksamhet-genom-ett-okat-kundfokus/

Siv Liedholm var processtöd i försöksverksamheterna inom Migrationsverket och Polisen i Gävleborg. Läs gärna även slutrapporten från Gävle:

https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2014-09-19-battre-styrning-gav-helhetstank-i-arbetet-med-ungdomar.html

Innovationsrådet publicerade en rad intressanta rapporter. Webbplatsen är fortfarande aktiv och du kan ladda ner rapporterna:

http://www.innovationsradet.se/vad-vi-gor/rapporter/

Inspektionen för socialförsäkringen har publicerat en rad rapporter om ”Onödig efterfrågan” (2015:7, 2014:10 samt 2013:2). Rapporterna är ett resultat av den forskningsstudie som är gjord av Centrum för tjänsteforskning i Karlstad. Slutrapporten från Skatteverket kommer att publiceras inom kort. Samtliga rapporter går att ladda ner och beställa på myndighetens webbplats:
http://www.inspsf.se

Lars Stigendal omarbetade under 2010 den tidigare publikationen “Styrning för ökad effektivitet” (Verva 2007:12) till att omfatta ytterligare material kring styrning och en hel del nya exempel.
Ladda ner boken HÄR.

UA-98910024-1