Logotype


 

Kurser, nätverksträffar

 

Kan man förena mål- och resultatstyrning med systemsyn?

Hur förhåller sig systemsyn till mål- och resultatstyrning? Under dagen utforskar vi frågan tillsammans med deltagarna. Vi för en dialog om hur man kan tänka kring ledning och styrning av komplex verksamhet inom ramen för mål- och resultatstyrning. Läs mer om programmet här!

Tidpunkt: 10 oktober, kl 9–16 (kaffe från kl 8.30)
Plats: Kvadrat, Kungsbroplan 3A, Stockholm
Pris: 4250 kr ex. moms (3750 kr om anmälan sker före den 2 september) Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.
Sista anmälningsdag: Den 2 oktober (anmälan är bindande men ersättare kan komma istället)

TILL ANMÄLAN

Nätverksträff den 26 november

Boka in den 26 november för årets nätverksträff om lednings- och styrningsfrågorna i offentlig sektor! Anmälan är öppen! Mer information kommer efter sommaren.
Priset i år kommer att vara 600 kr ex. moms per person. Då ingår lunch och för- och eftermiddagsfika. 
Varmt Välkomna!

TILL ANMÄLAN

Effektiv styrning i offentlig sektor, 6 dagar (2+2+2)
HÖSTENS KURS ÄR FULLTECKNAD! 
Anmälan går att göra till vårens kurs redan nu.

Hösten 2019: Stora Brännbo, Sigtuna 
Mycket av kunskapen om styrning kommer från studier av företag inom industrin. Forskningen kring tjänster har samtidigt visat att det inte går att styra tjänsteverksamheter på samma sätt som varutillverkning. Ett särskilt problem i tjänsteverksamhet är förekomsten av variation. Vi tar upp vikten av att mäta och hantera variation för att få hög effektivitet i tjänsteverksamhet.

Det är även en grundläggande skillnad mellan privat och offentlig sektor. Det offentliga ska genom myndighetsutövning och offentlig (eller offentligt finansierad) service mm. tillgodose behov. Även detta får konsekvenser för styrningen. Effektiviteten hämmas inte sällan även av att vi styr våra verksamheter utan tillräcklig helhetsförståelse. Såväl forskning som praktiska erfarenheter visar på att mycket kan vinnas genom att styra verksamheten som system. Kursen bygger på modern forskning om styrning och ger deltagarna möjlighet att få en bred teoretisk bas och praktiska metoder för att utveckla styrningen på hemmaplan. Läs mer HÄR om våra föreläsare och kursens innehåll. 

Målgrupp: Chefer med ledningsansvar, liksom chefer och medarbetare med ansvar för planering, styrning och uppföljning av verksamheten (t ex ekonomichefer, verksamhetsutvecklare, controllers, ansvariga för strategiska kompetensfrågor m.fl.)
Datum: Utbildningen omfattar 3 kurstillfällen om 2 dagar, med kursdatum 22-23 okt, 12-13 nov, 4-5 dec. 
Kostnad: 24.000:- (exkl moms) per person, men om du anmäler två eller flera från samma organisation är priset 20.000 kr per person (exkl. moms).
Plats: Stora Brännbo, Sigtuna (www.storabrannbo.se)
Helpension och logi på Stora Brännbo betalar du själv (3140 kr exkl moms per kurstillfälle). Vi bokar rum för alla deltagare natten mellan varje kurstillfälle. Om du inte önskar boende på Stora Brännbo, så meddelar du oss detta i meddelanderutan i anmälningsformuläret. Vill du göra någon komplettering eller förändring efter din  anmälan så ber vi dig kontakta Stora Brännbo direkt. 
Anmälan: Sista anmälningsdag är 20 september 2019.

Sagt om kursen efter senaste kursomgången:

"Tack för en fantastisk utbildning! Den känns helt rätt i tiden och är mycket inspirerande! Det är en av de bästa utbildningar jag gått."
Verksamhetsutvecklare Region Skåne

"Effektiv styrning är helt klart den mest värdefulla utbildningen jag har gått. Siv och Lasse, ni är otroligt inspirerande och inger hopp i hela myndighetssverige. Jag tror att en moderniserad och mer effektiv (på rätt sätt) offentlig sektor är en förutsättning för att kommande generationer ska se nyttan i välfärden och även vilja jobba i den."
Verksamhetsutvecklare Migrationsverket
 

TILL ANMÄLAN

_________________________________________________________________

Att förstå och förbättra verksamheter som system - systemsyn i teori och praktik

Kursens första dag har temat ”Förstå problemet med dagens styrning”och bygger på Lars Stigendals bok ”Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor”. Vi varvar teori med gruppdiskussioner som baseras på ett svenskt praktikfall. Kursdagen avslutas med en genomgång av en metod för att förstå och förbättra en verksamhet som en helhet, ett system.  
Kursens andra dag har temat ”Hur kan man tänka istället kring styrningens uppgift, utformning och utgångspunkter? Hur kommer man igång och vilka fallgropar finns? Utifrån ett svenskt myndighetsexempel går vi igenom steg för steg hur man kan använda den metod vi presenterade dag 1 för att förstå sin verksamhet som ett system och använda den för att utveckla sin styrning.

Under eftermiddagen tar vi upp grunderna i ett ramverk för ett mätsystem för tillit och lärande samt pratar om hur man kommer igång med utvecklingen av en mer systembaserad, verksamhetsnära ledning och styrning i praktiken. Vi ger även utrymme för fördjupade diskussioner av de olika frågeställningar som kursen tagit upp.
Läs hela programmet här.

Målgrupp:Personer i chefsbefattningar samt medarbetare i staber och strategiska funktioner t ex. controllers och verksamhetsutvecklare i offentlig sektor samt internrevisorer
Datum: För närvarande ingen kurs inplanerad
Plats: Dalarnas hus, Vasagatan 45 i Stockholm
Pris: 8 900 kr exkl. moms (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår)

TILL ANMÄLAN

_________________________________________________________________

Chefshandledning i grupp - fokus tillitsbaserad ledning och styrning

Vi erbjuder nu en chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden® (en grundläggande metod för ledarskapsutveckling) med speciellt fokus på de utmaningar som du som chef ställs inför när du vill leda och styra utifrån tillit och helhetssyn. Som deltagare ger och får du stöd av andra chefer att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning genom en strukturerad metod. Du kommer därmed att utveckla din förmåga att reflektera och föra dialog samt påverka styrnings- och ledningsfrågorna inom dina verksamhetsområden. Läs mer här.

Målgrupp: Personer i chefsbefattningar inom offentlig sektor (mellanchefer och första linjens chefer). Max antal personer: 8. Utbildningen ges på uppdrag.
Kostnad: 29 500 kr exkl moms när utbildningen hålls i extern lokal. 
Anmälan: Kontakta oss för mer information. 

 


Effektiv styrning intern kurs för kommuner, landsting och statliga myndigheter

Vi erbjuder anpassade kurser på mellan 2-7 dagar för kommuner, landsting och statliga myndigheter.
Under de senaste åren har vi utbildat controllers och verksamhetsutvecklare inom Försäkringskassan, Borlänge kommun samt hela ledningen inom Söderhamns kommun. Så här säger Söderhamns kommunchef Margareta Högberg om utbildningen:

"Utbildningen har gett oss djupa insikter och kunskaper kring hur vår kommun kan styras på ett mer ändamålsenligt sätt för att skapa ännu mer värde för Söderhamnarna och som en följd få en effektivare organisation.  Att förstå hur de komplexa system som vi har att hantera ska ledas och följas upp utifrån helhetssyn och vad som är värdeskapande för de vi finns till för har varit viktiga insikter för oss. Utbildningsledarna har med sin höga kompetens varvat teoretiska inspel med praktiska övningar och frågeställningar som har fått oss att ifrågasätta oss själva och drivit oss framåt i rätt riktning. Genom utbildningen har vi fått mycket goda förutsättningar att bedriva ett förändringsarbete utifrån systemsyn i hela organisationen. Det är vi övertygade om att det kommer komma Söderhamnarna till gagn i framtiden."

Kontakta oss för mer information.


Effektiv styrning för förtroendevalda i kommunen

Vi kan även erbjuda kortare eller längre föreläsningar samt kurser på två dagar för kommunpolitiker. Utgångspunkten är då  vad man som förtroendevald bör känna till om verksamhetsstyrning och hur styrningen bör vara utformad för att ge de kommunala förvaltningarna och dess medarbetare goda förutsättningar att leverera tjänster av hög kvalitet till medborgarna  samtidigt som verksamheten bedrivs effektivt. 
Läs mer

Målgrupp: Förtroendevalda i kommuner. Kursen ges på beställning.
Kontakta oss för mer information.


Vilka har gått utbildningen "Effektiv styrning"?

Vi har genomfört utbildningen Effektiv styrning som en öppen kurs sedan 2010 och internt i myndigheter, kommuner och landsting sedan några år tillbaka. Kursen har genom åren varit mycket populär och vi har haft deltagare från följande verksamheter:

Statliga myndigheter
Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Finansinspektionen, Försvarets Materielverk Fortifikationsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Kemikalieinspektionen, Kriminalvården, Kronofogden, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Pensionsmyndigheten, Polisen, Riksrevisionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet, Tillväxtverket, Transportstyrelsen samt Tullverket.

Kommuner och landsting
Göteborgs stad, Västerås stad, Borlänge kommun, Faluns kommun, Härnösands kommun, Högsby kommun, Järfälla kommun, Malmö stad, Nordanstigs kommun, Strängnäs kommun, Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun, Umeå kommun, Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun, Varbergs kommun, Vilhelmina kommun, Stockholms läns landsting, Södersjukhuset, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget i Västmanland, Landstinget i Östergötland, Region Skåne samt Region Gotland. 

UA-98910024-1