Logotype


 

Föreläsare på våra kurser, temanätverk

Siv Liedholm, Kvadrat Stockholm

Siv Liedholm är senior verksamhetstkonsult och arbetar med utveckling av tjänsteorganisationer utifrån ett systemsynsätt vilket innebär att förändra ledning och styrning för att få bestående resultatförbättringar i form av nöjdare kunder, bättre arbetsmiljö och bättre användning av befintliga resurser. Siv har mer än femton års erfarenhet som konsult och projektledare men har även haft linjeroller som ekonomichef och kvalitetschef inom både privat och offentlig sektor. Siv har spetskompetens inom området mätsystem som stödjer systembaserad ledning och styrning.

Siv har arbetat som process- och förändringsledare vid flertalet förändringsarbeten med systemsyn samt utbildat och föreläst om systemsyn under drygt 10 år. Exempel på myndigheter där Siv arbetat i längre uppdrag är CSN, Migrationsverket, Transportstyrelsen och Polisen. Siv föreläser regelbundet på ekonomichefsutbildningen som arrangeras av FARs akademi.
Siv är ansluten till konsultbolaget Kvadrat. Hennes CV hittar du här.  

Kontaktuppgifter:
E-post: siv.liedholm@kvadrat.se
Mobil: 076-765 01 00

 


Lars Stigendal

Lars Stigendal har i många år arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete i olika statliga myndigheter. Under 2000-talet var Lars verksam vid Statens Kvalitets- och kompetensråd samt Verket för förvaltningsutveckling där han bl.a var ansvarig för utvecklingsprogrammet Kvalitetsledning i staten. Han arbetade dessutom i flera olika projekt avseende processbaserad verksamhetstyrning i staten initierade av Finansdepartementet.
Tidigare arbetade han på dåvarande Riksskatteverket med kund- och processorientering i Skatteförvaltningen och Kronofogdemyndigheterna. Han har också arbetat i olika chefsbefattningar.

Lars har också medverkat som föreläsare i olika chefsutbildningsprogram samt hållit ett stort antal interna seminarier främst på statliga myndigheter men också i kommuner och landsting. Lars har tidigare bl.a. biträtt det regeringen tillsatta nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig sektor (SOU 2013:40) och var då huvudförfattare till rådets rapport Lean och systemsyn i stat och kommun (Innovationsrådet, SOU). Han har också medverkat som expert i Kvalitetsmässans arbete med att utse Sveriges modernaste myndighet. Lars är författare till boken "Vad är problemet? Om effektiv styrning av offentlig sektor".

Kontaktuppgifter:
E-post Lars@Stigendal.se
Mobil: 0709-60 37 53

Johan Quist, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet

Johan Quist är till vardags forskare vid Centrum för tjänsteforskning – CTF, Karlstads universitet. Johans primära forskningsintresse är mötet mellan medborgare och offentlig sektor. Intresset kan ta sig olika uttryck. I slutet av 2018 avslutades forskningsprojektet "Tillitslabbet" som drevs i samverkan med Försäkringskassan och resulterade i boken "Fri som en fågel". Sedan hösten 2018  är Johan en av forskningsledarna inom Tillitsdelegationen. De senaste årens forskning om samverkan, styrning och nya former för möten mellan medborgare och förvaltning har också inneburit flera studieresor till länder som Australien och Kanada.

Johan är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära den studerade praktiken och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter (se www.akademin.kau.se) och utbildning av statliga chefer. Under perioden 2002-2008 drev Johan utvecklingsprogrammet Kvalitetsledning i staten tillsammans med Lars Stigendal. Vid sidan om forskningen är han också anlitad som utredare och författare av underlagsrapporter i samband med statliga utredningar och regeringsuppdrag. Bland annat har Johan på uppdrag av Statskontoret bidragit i samband med utvärderingen av Försäkringskassans förändringsarbete och på uppdrag av Regeringskansliet studerat samverkan mellan arbetsmarknads- och välfärdsförvaltningar i de nordiska länderna.

Kontaktuppgifter:
E-post:  johan.quist@me.com
Mobil: 070 - 561 84 64

 

Håkan Steenberg, Actea

Håkan är chefskonsult med lång erfarenhet från att driva stora, komplexa projekt. Han har arbetat med förändringsledning i samband med implementering av Lean och Resultatbaserad Styrning. Håkan har varit med och tagit fram och genomfört introduktionsdagar till Lean, Lean för chefer och medarbetare i offentlig sektor, Lean för förändringshandledare och senast arbetade han med Modul 3, som är Lean Ledarskap för ledningsgrupper. Håkan har även arbetat med Lean Healthcare, och var moderator på den stora Lean Healthcare konferensen i mars 2011.
Håkan sitter också med I Lean Forums styrelse, som bland annat delar ut Svenska Leanpriset och arrangerar Sveriges största Lean konferenser.

Kontaktuppgifter:
E-post: Hakan.Steenberg@actea.se

Mobil: 070-332 00 00

 

Lennart Wittberg, Cogitem

Lennart Wittberg är fristående författare, föreläsare och rådgivare. Han har i många år arbetat som strateg på Skatteverket och där bidragit till att förvandla verket till en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade myndigheter. Lennarts erfarenheter omfattar bland annat kulturförändring, digitalisering, utveckling av verksamhetsmodeller, tjänstelogik, styrning och organisation samt strategisk planering. I februari 2019 kom boken ”Strategiskt tänkande – Konsten att förstå och förändra”. Läs mer här!

Kontaktuppgifter:
E-post: lennart.wittberg@cogitem.se

Inger Sohlberg, Region Stockholm

Inger Sohlberg är civilekonom och har en fil.mag. i organisationspedagogik.  Hon har lång erfarenhet från operativt och strategiskt ledningsarbete som chef och verksamhetsutvecklare i stora myndigheter. Hon har också genomfört kvalificerat utredningsarbete om ledning, styrning, organisering och utveckling inom socialförsäkringsområdet samt genomfört utbildning av handläggare i Regeringskansliet och myndigheter inom området förvaltningspolitik.  Inom ramen för effektiv styrning har hon lett seminarier kring ledning och styrning och är författare till idéskriften verksamhetsnära ledning och styrning, som i modifierad version finns med som ett kapitel i antologin "Den lärande organisationen 2.0" med Otto Granberg och Jon Ohlsson som redaktörer.

 

Helene Ersson, Norrlands utredningstjänst

Helene Ersson är verksamhetskonsult och stödjer tjänsteorganisationer att utveckla sin ledning och styrning utifrån ett systemteoretiskt synsätt. Hon har mer än 20 års erfarenhet som verksamhetsutvecklare och projektledare vid Sundsvalls kommun. Helene var en av initiativtagarna till Skönsmomodellen, där hemtjänsten utvecklats utifrån en systemteoretiskt synsätt. Helene har under flera perioder lett projekt för SKLs räkning, t ex utveckling av kommuners budgetprocesser och säkerställa kvalitet i upphandlad verksamhet. De senaste fyra åren har Helene verkat som konsult på KPMG och arbetat med verksamhetsrevision och rådgivning till framför allt kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund. Från och med i april 2019 driver Helene egen konsultverksamhet.