Logotype


 

Huvudföreläsare på våra kurser

Siv Liedholm, Kvadrat Management AB

Siv Liedholm är senior managementkonsult och arbetar med utveckling av tjänsteorganisationer utifrån ett systemsynsätt vilket innebär att förändra ledning och styrning för att få bestående resultatförbättringar i form av nöjdare kunder, bättre arbetsmiljö och bättre användning av befintliga resurser. Siv har mer än femton års erfarenhet som konsult och projektledare men har även haft linjeroller som ekonomichef och kvalitetschef inom både privat och offentlig sektor. Siv har spetskompetens inom området styrsystem för planering, styrning och resultatuppföljning. 

Siv har arbetat som process- och förändringsledare vid flertalet förändringsarbeten med systemsyn samt utbildat och föreläst om systemsyn under snart 10 år. Exempel på myndigheter där Siv arbetat i längre uppdrag är CSN, Migrationsverket, Transportstyrelsen och Polisen. Siv föreläser regelbundet på ekonomichefsutbildningen som arrangeras av FARs akademi.

Siv är ansluten till konsultbolaget Kvadrat. Hennes CV hittar du här.  

Kontaktuppgifter:
E-post: siv.liedholm@kvadrat.se
Mobil: 076-765 01 00

 


Lars Stigendal

Lars Stigendal har i många år arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete i olika statliga myndigheter. Under 2000-talet var Lars verksam vid Statens Kvalitets- och kompetensråd samt Verket för förvaltningsutveckling där han bl.a var ansvarig för utvecklingsprogrammet Kvalitetsledning i staten. Han arbetade dessutom i flera olika projekt avseende processbaserad verksamhetstyrning i staten initierade av Finansdepartementet.
Tidigare arbetade han på dåvarande Riksskatteverket med kund- och processorientering i Skatteförvaltningen och Kronofogdemyndigheterna. Han har också arbetat i olika chefsbefattningar.

Lars har också medverkat som föreläsare i olika chefsutbildningsprogram samt hållit ett stort antal interna seminarier främst på statliga myndigheter men också i kommuner och landsting. Han är författare till bl.a. rapporten Styrning för ökad effektivitet som behandlar frågor kring system- och processbaserad styrning i relation till den mål- och resultatstyrning som tillämpas i offentlig sektor i dag. Rapporten innehåller en rad exempel från både statliga myndigheter och kommuner och landsting. (En reviderad och uppdaterad version av rapporten, benämnd Effektiv styrning, finns för nedladdning Effektiv styrning.pdf). Lars har tidigare bl.a. biträtt det regeringen tillsatta nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig sektor (SOU 2013:40) och var då huvudförfattare till rådets rapport Lean och systemsyn i stat och kommun (Innovationsrådet, SOU). Han har också medverkat som expert i Kvalitetsmässans arbete med att utse Sveriges modernaste myndighet

Kontaktuppgifter:
E-post Lars@Stigendal.se
Mobil: 0709-60 37 53

Johan Quist, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet

Johan Quist är till vardags forskare vid Centrum för tjänsteforskning – CTF, Karlstads universitet. Johans primära forskningsintresse är mötet mellan medborgare och offentlig sektor. Intresset kan ta sig olika uttryck och just nu arbetar han i två olika forskningsprojekt. Det ena drivs i samverkan med Försäkringskassan under namnet ”Tillitslabbet”. Det andra ställer frågan om hur en tjänstelogiskt utformad folkbokföring kan se ut och drivs i samarbete med Skatteverket. De senaste årens forskning om samverkan, styrning och nya former för möten mellan medborgare och förvaltning har också inneburit flera studieresor till länder som Australien och Kanada.

Johan är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära den studerade praktiken och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter (se www.akademin.kau.se) och utbildning av statliga chefer. Under perioden 2002-2008 drev Johan utvecklingsprogrammet Kvalitetsledning i staten tillsammans med Lars Stigendal. Vid sidan om forskningen är han också anlitad som utredare och författare av underlagsrapporter i samband med statliga utredningar och regeringsuppdrag. Bland annat har Johan på uppdrag av Statskontoret bidragit i samband med utvärderingen av Försäkringskassans förändringsarbete och på uppdrag av Regeringskansliet studerat samverkan mellan arbetsmarknads- och välfärdsförvaltningar i de nordiska länderna.

Kontaktuppgifter:
E-post:  johan.quist@me.com
Mobil: 070 - 561 84 64

 

Håkan Steenberg, Actea

Håkan är chefskonsult med lång erfarenhet från att driva stora, komplexa projekt. Han har arbetat med förändringsledning i samband med implementering av Lean och Resultatbaserad Styrning. Håkan har varit med och tagit fram och genomfört introduktionsdagar till Lean, Lean för chefer och medarbetare i offentlig sektor, Lean för förändringshandledare och senast arbetade han med Modul 3, som är Lean Ledarskap för ledningsgrupper. Håkan har även arbetat med Lean Healthcare, och var moderator på den stora Lean Healthcare konferensen i mars 2011.
Håkan sitter också med I Lean Forums styrelse, som bland annat delar ut Svenska Leanpriset och arrangerar Sveriges största Lean konferenser.

Kontaktuppgifter:
E-post: Hakan.Steenberg@actea.se

Mobil: 070-332 00 00