Logotype


Konsulterna - kampen om Karolinska

Konsulterna är berättelsen om hur ett nytt oprövat vårdkoncept -- värdebaserad vård -- infördes på Sveriges största universitetssjukhus, med hjälp av bolaget Boston Consulting Group. Trots enorma protester från sjukhusets anställda. 

Artikelserie om hur chefer kan skapa bättre resultat åt intressenter, till lägre kostnader och högre arbetsglädje

Läsvärd artikelserie av Martin Lagerström, SCB. "Den handlar om hur statistiska arbetssätt, metoder och verktyg kan kombineras med erkända ledningsprocesser så att organisationer kan förbättra dess resultat åt intressenter, sänka kostnader och öka arbetsglädjen samtidigt. Beprövade och målorienterade ledningsprocesser som utgår från intressenterna (användarna, medarbetare mm). Processer som är system och processbaserade och som ger goda resultat åt dem man är till för. Dessa ledningsprocesser hänger även kraftigt ihop med frågan hur en verksamhet och en organisation kan skapa mer ändamålsenliga arbetsroller, dvs som utgår från intressenterna."

Läs den HÄR

"Kalles resa"

På vår kurs "Effektiv styrning i offentlig sektor" brukar Håkan Steenberg visa filmen om "Fler i arbete - Kalles resa" för att illustrera en kundresa. Filmen är mycket uppskattad men svår att hitta på nätet. Länken till filmen hittar du HÄR!

 

Befria sjukvården - konsten att lösa sjukvårdens egentliga problem

Boken "Befria sjukvården" av Magnus Lord är en utmärkt bok som väl beskriver systemfelen inom sjukvården och hur några framgångsrika sjukvårdsverksamheter har förstått problemen och påbörjat ett skifte till en modern filosofi med fokus på människan. Omställningen har gett enastående fina resultat genom förändringar av sättet att leda och styra verksamheterna. Boken bör läsas inte bara av de som leder och styr sjukvården utan är relevant för hela offentlig sektor. 

Strategiskt tänkande

Boken utmanar dagens konventionella tänkande och är kritiskt mot metoder och verktyg som lovar att allt är möjligt bara man följer en enkel mall. Mycket läsvärd!
Lennart Wittberg är en erfaren strateg som arbetat med nydanande utveckling både nationellt och internationellt, bland annat genom sin avgörande roll i att göra Skatteverket till en av Sveriges mest framgångsrika myndigheter.

En förändrad styrning av och i Försäkringskassan

Inspektionen för socialförsäkringen belyser hur regeringens mål ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning. Mycket intressant rapport som visar konsekvenserna av förändrade styrsignaler från regeringen. Hämta den här!

 

Den lärande organisationen 2.0

Lärande och kompetensutveckling är alltjämt viktiga ­utmaningar för organisationer. Författarna ser (precis som vi) en negativ utveckling i ­dagens arbetsliv, med styr- och ledningssystem som tär på mänskliga ­resurser, där kompetens förslösas eller helt enkelt ­används på fel sätt. Den lärande organisationen 2.0 syftar till att lyfta fram möjliga alternativ till denna utveckling. Boken är praktiskt orienterad och mycket läsvärd. Inger Sohlberg, som även skrivit idéskriften om "Effektivare verksamhet genom verksamhetsnära ledning och styrning" har skrivit ett av kapitlen i boken. 

 

 

När målstyrning blev detaljstyrning - en studie om hemtjänsten

Slutsatsen i den här rapporten skriven av Mikael Ljung och Anders Ivarsson Westerberg från Södertörns högskola är att ekonomi prioriteras framför omsorg inom hemtjänsten. Sättet som hemtjänsten är organiserad på har lett till tidsbrist, bristande kontinuitet och att omsorgsarbetet med de äldre får stå tillbaka. Ladda ner den från Södertörns högskola.

 

Respekten för människan

"En enastående bok för alla som vill förstå ledarskapet i riktig Lean" skriver Magnus Lord specialist inom Lean Healthcare". Niklas Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm skriver "Respekten för människan är en fantastiskt insiktsfull bok som destillerar fram essensen i det nya ledarskapet". Rekommenderas varmt!

 

Effektivare verksamhet genom verksamhetsnära ledning och styrning

Är du nyfiken på den praktiska skillnaden mellan att leda verksamheter som system och som traditionella hierarkier? Vad är egentligen "verksamhetsnära ledning och styrning"? Vi intervjuade Andreas Elvén, regionskattechef på Skatteverket för att förstå hur han leder och styr sin verksamhet. Intervjun blev grunden till en idéskrift som Inger Sohlberg skrivit och som syftar till att just konkretisera innebörden i "verksamhetsnära ledning och styrning". Ladda ner den gratis här! Hör gärna av dig med synpunkter och reflektioner!


Utanförskapets pris

Boken "Utanförskapets pris - en bok om förebyggande sociala investeringar" av Ingvar Nilsson, Anders Wadeskog, Lena Hök och Nima Sanandaji är en mycket viktig bok. Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia, skriver "Ungdomar som har behov av extra stöd för att bygga en stabil grund måste få det. Annars kan risken öka att de hamnar snett senare i livet, vilket medför problem inte bara för dem själva utan också för deras omgivning. Vi måste sluta att tänka och agera i stuprör."


Responsibility and Public Services

Boken är skriven av Richard Davis och tar upp att att beständiga och effektiva offentliga verksamheter uppnås genom att fokusera på "värde" för individer och samhällen. "Värde" kan bara definieras genom att till fullo förstå sammanhanget (kontexten) där problemen uppstår för att kunna skräddarsy det stöd som krävs för att hjälpa människor tillbaka till en stabil tillvaro igen så snabbt som möjligt. Tyngdpunkten i stödet förändras från att tillhandahålla fördefinierade tjänster till att hjälpa människor att ta hand om sig själva och ta ansvar för sina liv. Davis betonar att det är det enda sättet att få en ansvarstagande och hållbar offentlig sektor. 


Onödig efterfrågan inom Skatteverket

Tjänsteforskarna Johan Quist och Martin Fransson har nu publicerat sin slutrapport om onödig efterfrågan inom Skatteverket.

Ladda ner rapporten här.


Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater. (Liber förlag, 2014).

Johan Quist som tillsammans med kollegan Martin Fransson arbetar vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har skrivit boken Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater. (Liber förlag, 2014). Centrum för tjänsteforskning är internationellt ledande inom sitt område.

Offentlig sektor tillhandahåller i huvudsak tjänster. Författarna visar att styrning och utveckling av offentliga verksamheter hittills i stor utsträckning har byggt på en varuproduktionslogik (”fabrikslogik”). Boken introducerar istället tjänstelogik och hur den kan tillämpas för att utveckla offentlig sektor så att den blir ännu bättre när det gäller att leverera ändamålsenliga tjänster till medborgarna.

Författarna visar hur fabrikslogiken med dess fokus på specialisering (funktionalisering) och standardisering i kombination med avprofessionalisering kan förhindra att värde skapas för medborgarna samt hur värde istället kan skapas med tillämpning av tjänstelogik.

De båda författarna har själva forskat på svensk offentlig sektor sedan 1990-talet och bidrar med erfarenheter såväl från sin egen omfattande forskning som från internationell forskning.   

Boken anknyter samtidigt till den pågående debatten om ”vad som kommer efter New Public Management”.  Den så kallade nya tjänstelogiken, som introduceras i boken, är en självklar utgångspunkt för att styra och utveckla offentlig sektor i framtiden för att bättre möta ökade krav på att kombinera effektivitet med tjänster av hög kvalitet.

Boken vänder sig till alla inom statliga myndigheter, kommuner och landsting med ansvar för att styra och utveckla verksamheten, liksom även till de politiker som genom sina beslut ger ramarna men också ger förutsättningarna för olika offentliga verksamheter och som därigenom kan bidra till en mera ändamålsenlig styrning.  


Effektiv styrning och Styrning för effektivitet - rapporter av Lars Stigendal

Rapporten Effektiv styrning är en omarbetad version av Lasses första rapport "Styrning för effektivitet". Du hittar båda rapporterna nedan.

Effektiv styrning

Styrning för effektivitet


Polisen i Gävleborgs arbete med ungdomsbrottslighet

Under 2013 genomförde polisen i Gävleborg en försöksverksamhet med tillämpning av  systemsynsättets metod. Arbetet var inriktat på att förstå ungdomsbrottsligheten som ett system vilket krävde samverkan med flera andra aktörer inom kommunen. Siv Liedholm var en av de anlitade konsulterna. Polisen dokumenterade arbetet i en rapport som publicerats av Brottsförebyggande rådet. 

Slutrapport om intervention med tillämpning av systembaserad styrning

Onödig efterfrågan

Med onödig efterfrågan menas de nya försök som en medborgare måste göra i de fall då misstag har begåtts i hanteringen. Läs om Johan Quists och Martin Franssons forskning på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen. Mer information finns på www.inspsf.se

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport