Logotype


Kursen "Effektiv styrning" ges även i Umeå hösten 2016

Vi kommer att ge kursen "Effektiv styrning" i en förkortad version (2+2 dagar) under hösten i Umeå. Anmälan är nu öppen!

Lars Stigendal medverkar vid Kommunförbundets Välfärdskonferens

Lasse medverkar på Kommunförbundet Västernorrlands årliga Välfärdskonferens tillsammans med bl. a socialförsäkringsminister Annika Strandell. Han kommer att prata under rubriken Att styra mot kvalitet och effektivitet. Läs mer på: http://kfvn.se/start.html

Kursdatum för hösten/vintern 2016/2017

Vi kör 6-dagars kursen "Effektiv styrning" även kommande höst/vinter och då med följande datum
17-18 november, 7-8 december samt 11-12 januari 2017. Anmälan till kursen är nu öppen!

Aktuell forskning

Centrum för tjänsteforskning och Försäkringskassan har initierat ett nytt forskningsprojekt. Bakgrunden är den stu­die om onödig efterfrågan som tidigare bedrivits vid Försäkringskassan  med Johan Quist och Martin Fransson som ansvariga. Där fastslogs bland annat att Försäkrings­kassans verksamhet skapade en hel del onödig efterfrågan.

Med utgångspunkt i tjänstelogik och systemtänkande kommer forskarna att utveckla en verksamhet som kan han­tera varierande behov. Medborgarens individuella förutsättningar och behov ska möta professionella medarbetare som anpassar verksamheten inom rådande lagar och regler. Utgångspunk­ten är att medborgarnas varierande be­hov måste mötas med varierade former för handläggning. Detta bryter mot idén om standardisering som förutsätter att variationen är begränsad och kan hållas inom givna ramar. 

- Det känns som ett spännande projekt där forskning och praktik kommer gå hand i hand. Genom att låta tjänstelogik och systemtänkande prägla styrningen av några försöksverksamheter uppstår möjlighet för både praktisk och teore­tisk utveckling, säger Johan Quist. Projektet kommer att pågå under tre år och inledas med en förstudie för att sedan etablera försöksverksamheterna vid några av Försäkringskassans kontor.

/Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i staten, nyhetsbrev nr 2, 2015/

Vi medverkar i konferensen "Ledning och styrning i framtidens myndighet"

Såväl Lars Stigendal som Håkan Steenberg kommer att medverka i konferensen Ledning och styrning i framtidens myndighet som hålls i Stockholm den 8-9 mars 2016 och som arrangeras av Centrum för kunskapsutveckling (CKU). CKU har specialserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser för specifika målgrupper inom offentlig sektor och offentligt finansierade tjänsteverksamheter.

Lars kommer i två olika föreläsningspass att tala under rubrikerna ”Tjänstelogik och systemsyn – grunden för en effektiv styrning i offentlig sektor” samt ”Vilka blir konsekvenserna av att utgå från tjänstelogik i styrningen av offentlig sektor?”

Håkan talar under rubriken ”Från mål- och resultatstyrning till att mäta effekter”. Håkan kommer också att hålla en särskild fördjupningsdag som problematiserar mätningen av resultat i offentliga verksamheter. För mera information se: http://www.cku.se/myndighet

Nätverksträff den 30 november 2015

Den 30 november ordnade vi i samarbete med Lantmäteriet en första nätverksträff för  "systemtänkare" med praktisk erfarenhet från förändringsarbete utifrån systemsyn. Nätverksträffen samlade 60 personer från statliga myndigheter, landsting och kommuner. Dagen inleddes med att  Lars Stigendal besvarade frågan "varför offentlig sektor behöver systemsyn". Siv Liedholm gav sedan en översiktlig beskrivning av de initiativ som hittills tagits för att fördjupa kunskap och praktisera systemssyn inom svensk offentlig sektor.  

Under återstoden av förmiddagen fick vi först lyssna till Emma Bengtsson från Transportstyrelsen som berättade om vilka utmaningarna varit för att "få systemsynsättet att fästa" i myndigheten. Därefter följde Jakob Brandt från Migrationsverket som talade om myndighetens förändringsarbete utifrån en systemansats, vad de lärt och hur de utvecklat metoden för att genomföra försöksverksamheter. 

Sedan följde diskussioner i mixade grupper för att nätverka och dela kunskap om att arbeta utifrån ett systemsynsätt. Resultatet från gruppdiskussionerna kommer att publiceras på LinkedIn inom gruppen "Effektiv styrning".

Under eftermiddagen gav Karin Holmin, Ann-Katrin Falk och Åsa Swan en inblick i förändringsarbetet inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Vi fick ta del av hur "inrullningen" går till och vilka resultat man kan se. De förändrade ledarskapet var särskilt intressant att lyssna till. Vi fick därefter en presentation av Björn Karlsson Grinde från Skatteverket om hur systemsynsättet kan användas inom internrevisionen. Ett perspektiv som var lite överraskande och väckte stor nyfikenhet.

Dagen avslutades med en framtidsspaning av t f generaldirektör på CSN, Christina Forsberg. En mycket spännande och hoppingivande avslutning på en inspirerande dag. 

Utbildning

I samarbete med Internrevisorernas förening ger vi en kurs i att förstå offentlig verksamhet som system

Läs mer på:
http://www.internrevisorerna.se

Rapporter och artiklar

ESV sammanfattar arbetet i de försöksverksamheter inom systemsyn som startades inom ramen för Innovationsrådet. Ladda ner rapporten "Effektivare verksamhet genom ökat kundfokus":

http://www.esv.se/Verktyg--stod/Publikationer/2014/Effektivare-verksamhet-genom-ett-okat-kundfokus/

Siv Liedholm var processtöd i försöksverksamheterna inom Migrationsverket och Polisen i Gävleborg. Läs gärna även slutrapporten från Gävle:

https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2014-09-19-battre-styrning-gav-helhetstank-i-arbetet-med-ungdomar.html

Innovationsrådet publicerade en rad intressanta rapporter. Webbplatsen är fortfarande aktiv och du kan ladda ner rapporterna:

http://www.innovationsradet.se/vad-vi-gor/rapporter/

Inspektionen för socialförsäkringen har publicerat en rad rapporter om ”Onödig efterfrågan” (2015:7, 2014:10 samt 2013:2). Rapporterna är ett resultat av den forskningsstudie som är gjord av Centrum för tjänsteforskning i Karlstad. Slutrapporten från Skatteverket kommer att publiceras inom kort. Samtliga rapporter går att ladda ner och beställa på myndighetens webbplats:
http://www.inspsf.se

Lars Stigendal omarbetade under 2010 den tidigare publikationen “Styrning för ökad effektivitet” (Verva 2007:12) till att omfatta ytterligare material kring styrning och en hel del nya exempel.
Ladda ner boken HÄR.