Logotype


 

Kurser, nätverksträffar

 

Nätverksträff den 28 november -
En effektiv styrning börjar med SYFTET

Varmt välkommen till en heldag med erfarenhets- och kunskapsutbyte kring ledning och styrning utifrån systemsyn/helhetssyn. Vi varvar föredragningar (Skatteverket, Transportstyrelsen och Lars Stigendal) med dialog mellan deltagarna för att få ut så mycket som möjligt av dagen. Vi avslutar med reflektion och möjlighet att anmäla intresse för att delta i temanätverk under våren.

Du kan påverka vilka ämnen vi ska diskutera i vårt "dialogcafé", hör av dig via mail.
Just nu har vi fått följande förslag:
"Hur förändrar man styrningen i praktiken?"
"Hur utvecklar man ett verksamhetsnära och tillitsbaserat ledarskap?"
"Hur kan man utveckla ett mätsystem som stödjer systemsyn och helhetstänkande samtidigt som det uppfyller krav från uppdragsgivaren och revisorerna?" 
"Hur kan man få med systemsyn i utvecklingen av digitala tjänster?"

Varje tema kommer att ha ett bord och en cafévärd som leder diskussionen. Du som deltagare kommer att ha möjlighet att delta vid flera bordsdiskussioner under eftermiddagen.

Årets nätverksträff kostar 500 kr exkl. moms och äger rum i Stockholm i Kvadrats lokaler på Kungsbro strand 33.
Hela programmet hittar du här!
Sista anmälningsdag är den 13 november 2018. 

TILL ANMÄLAN

__________________________________________________________________

Workshop den 29 november
Service Design + Systems Thinking = Systemsyn i praktiken

Kundorienterad verksamhetsutveckling, Service Design, Kundresor - många projekt är ofta igång samtidigt i en myndighet, inte minst i samband med det pågående digitaliseringsarbetet. Nya samverkansarenor skapas. Ett exempel är  ”One Team Gov” en rörelse som har sitt ursprung i Storbritannien och som verkar för att förnya offentlig verksamhet genom att arbeta över myndighetsgränserna. Men parallellt med ökat fokus på kund och samverkan har vi en verklighet att hantera där traditionell styrning och ledning alltjämt dominerar.  

Den här workshopen hjälper dig att få insikt om hur du kan dra nytta av service design i arbetet med att förändra styrning och ledning  i riktning mot en systembaserad och tillitsbaserad styrning – att förflytta styrningen från fokus på ansvarsutkrävande till fokus på lärande om vad som skapar värde i relation till kund. Inbjudan hittar du här.

Tidpunkt: 29 november, kl 9–16.30 (kaffe från kl 8.30)
Plats: Kvadrat, Kungsbro strand 33, Stockholm
Pris: 3750 kr, exkl. moms inkl förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe..*
Anmälan: senast den 13 november
OBS - workshopen hålls i huvudsak på engelska

Workshopen leds av John Mortimer,  https://www.improconsult.co.uk John är en innovativ service designer som utgår från systemsyn i utveckling av offentlig tjänsteverksamhet. Han har fått flera artiklar publicerade, senast i the Guardian nu i våras. Workshopen sker i samarbete med Siv Liedholm, Effektiv styrning och Kvadrat Stockholm. 

TILL ANMÄLAN

_________________________________________________________________

Nätverksträff den 30 november - Tillit i styrkedjan, från politik till medarbetare och medborgare

Denna halvdag har fokus på styrkedjan och vi kommer att få inblick i och möjlighet att reflektera kring hur det i praktiken ser ut genom att få lyssna till tre talare - Karin Ekdahl Wästberg från Tillitsdelegationen, Inger Sohlberg från Inspektionen för socialförsäkringen samt Elisabeth Backteman, statssekreterare till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Du hittar programmet här.
Nätverksträffen kostar 500 kr exkl. moms och äger rum i Stockholm i Kvadrats lokaler på Kungsbro strand 33. Sista anmälningsdag är den 13 november 2018. 

Varmt välkommen till denna inspirerande dag!

TILL ANMÄLAN

_________________________________________________________________

Effektiv styrning i offentlig sektor, 6 dagar (2+2+2)

Våren 2019: Stora Brännbo, Sigtuna 
Mycket av kunskapen om styrning kommer från studier av företag inom industrin. Forskningen kring tjänster har samtidigt visat att det inte går att styra tjänsteverksamheter på samma sätt som varutillverkning. Ett särskilt problem i tjänsteverksamhet är förekomsten av variation. Vi tar upp vikten av att mäta och hantera variation för att få hög effektivitet i tjänsteverksamhet. Det är även en grundläggande skillnad mellan privat och offentlig sektor. Det offentliga ska genom myndighetsutövning och offentlig (eller offentligt finansierad) service mm. tillgodose behov. Även detta får konsekvenser för styrningen. Effektiviteten hämmas inte sällan även av att vi styr våra verksamheter utan tillräcklig helhetsförståelse. Såväl forskning som praktiska erfarenheter visar på att mycket kan vinnas genom att styra verksamheten som system.


Målgrupp: Chefer med ledningsansvar, liksom chefer och medarbetare med ansvar för planering, styrning och uppföljning av verksamheten (t ex ekonomichefer, verksamhetsutvecklare, controllers, ansvariga för strategiska kompetensfrågor m.fl.)
Datum: Utbildningen omfattar 3 kurstillfällen om 2 dagar, med kursdatum 12-13 mars, 9-10 april, 8-9 maj. 
Kostnad: 24.000:- (exkl moms) per person, men om du anmäler två eller flera från samma organisation är priset 20.000 kr per person (exkl. moms).
Plats: Stora Brännbo, Sigtuna (www.storabrannbo.se)
Helpension och logi på Stora Brännbo betalar du själv (3140 kr exkl moms per kurstillfälle). Vi bokar rum för alla deltagare natten mellan varje kurstillfälle. Om du inte önskar boende på Stora Brännbo, så meddelar du oss detta i meddelanderutan i anmälningsformuläret. Vill du göra någon komplettering eller förändring efter din  anmälan så ber vi dig kontakta Stora Brännbo direkt. 
Anmälan: Sista anmälningsdag är 8 februari 2019.

TILL ANMÄLAN

__________________________________________________________________

Chefshandledning i grupp - fokus tillitsbaserad ledning och styrning

Vi erbjuder nu en chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden® (en grundläggande metod för ledarskapsutveckling) med speciellt fokus på de utmaningar som du som chef ställs inför när du vill leda och styra utifrån tillit och helhetssyn. Som deltagare ger och får du stöd av andra chefer att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning genom en strukturerad metod. Du kommer därmed att utveckla din förmåga att reflektera och föra dialog samt påverka styrnings- och ledningsfrågorna inom dina verksamhetsområden. Läs mer här.

Målgrupp: Personer i chefsbefattningar inom offentlig sektor (mellanchefer och första linjens chefer). Max antal personer: 8. Utbildningen ges på uppdrag.
Plats: Dalarnas hus, Vasagatan 46, Stockholm
Kostnad: 29 500 kr exkl moms när utbildningen hålls i extern lokal. 
Anmälan: Kontakta oss för mer information. 

 


Effektiv styrning intern kurs för kommuner, landsting och statliga myndigheter

Vi erbjuder anpassade kurser på mellan 2-7 dagar för kommuner, landsting och statliga myndigheter.
Under de senaste åren har vi utbildat controllers och verksamhetsutvecklare inom Försäkringskassan, Borlänge kommun samt hela ledningen inom Söderhamns kommun. Så här säger Söderhamns kommunchef Margareta Högberg om utbildningen:

"Utbildningen har gett oss djupa insikter och kunskaper kring hur vår kommun kan styras på ett mer ändamålsenligt sätt för att skapa ännu mer värde för Söderhamnarna och som en följd få en effektivare organisation.  Att förstå hur de komplexa system som vi har att hantera ska ledas och följas upp utifrån helhetssyn och vad som är värdeskapande för de vi finns till för har varit viktiga insikter för oss. Utbildningsledarna har med sin höga kompetens varvat teoretiska inspel med praktiska övningar och frågeställningar som har fått oss att ifrågasätta oss själva och drivit oss framåt i rätt riktning. Genom utbildningen har vi fått mycket goda förutsättningar att bedriva ett förändringsarbete utifrån systemsyn i hela organisationen. Det är vi övertygade om att det kommer komma Söderhamnarna till gagn i framtiden."

Kontakta oss för mer information.


Effektiv styrning för förtroendevalda i kommunen

Vi kan även erbjuda kortare eller längre föreläsningar samt kurser på två dagar för kommunpolitiker. Utgångspunkten är då  vad man som förtroendevald bör känna till om verksamhetsstyrning och hur styrningen bör vara utformad för att ge de kommunala förvaltningarna och dess medarbetare goda förutsättningar att leverera tjänster av hög kvalitet till medborgarna  samtidigt som verksamheten bedrivs effektivt. 
Läs mer

Målgrupp: Förtroendevalda i kommuner. Kursen ges på beställning.
Kontakta oss för mer information.


Vilka har gått utbildningen "Effektiv styrning"?

Vi har genomfört utbildningen Effektiv styrning som en öppen kurs sedan 2010 och internt i myndigheter, kommuner och landsting sedan några år tillbaka. Kursen har genom åren varit mycket populär och vi har haft deltagare från följande verksamheter:

Statliga myndigheter
Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Finansinspektionen, Försvarets Materielverk Fortifikationsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Kemikalieinspektionen, Kriminalvården, Kronofogden, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Pensionsmyndigheten, Polisen, Riksrevisionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet, Tillväxtverket, Transportstyrelsen samt Tullverket.

Kommuner och landsting
Göteborgs stad, Västerås stad, Borlänge kommun, Faluns kommun, Härnösands kommun, Högsby kommun, Järfälla kommun, Malmö stad, Nordanstigs kommun, Strängnäs kommun, Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun, Umeå kommun, Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun, Varbergs kommun, Vilhelmina kommun, Stockholms läns landsting, Södersjukhuset, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget i Västmanland, Landstinget i Östergötland, Region Skåne samt Region Gotland. 

UA-98910024-1