Logotype


 

  

Publicering av boken
"Effektiv styrning av offentlig sektor"

Här nedan publicerar vi successivt kapitlen i boken "Effektiv styrning av offentlig sektor" av Lars Stigendal.

Nytt avsnitt publicerat den 12 juni 2018: kapitel 11 Sammanfattning - Behov av en förändrad styrning av offentlig sektor (s. 211 och framåt i del 2 nedan). 

Hör gärna av dig med kommentarer och synpunkter direkt till oss eller i 
diskussionsgruppen "Effektiv styrning" på LinkedIn.

Kapitel 1: Inledning

DEL 1 VAD ÄR PROBLEMET?

Kapitel 2: Vad kännetecknar offentlig verksamhet? 
            2.1 Offentlig sektor är politikerstyrd och ska tillgodose individuella och kollektiva behov
            2.2 Offentlig sektor sysslar i huvudsak med tjänster 
            2.3 Offentlig sektor har att hantera komplexitet
            2.4 Offentlig sektor rymmer verksamheter av väldigt olika karaktär
            2.5 Problembilden i sammanfattning

DEL 2 HUR KUNDE DET BLI SÅ HÄR? 

Kapitel 3: New Public Management - rätt eller fel väg?
           3.1 Vad är New Public Management?
           3.2 Vad har NPM fått för effekter?
           3.3 NPM i ett svenskt perspektiv

Kapitel 4: Den förvaltningspolitiska utvecklingen
            4.1 Kvalitet i offentlig sektor
            4.2 Styrning - ekonomi eller värde för medborgarna?
            4.3 Regeringskansliets styrning

Kapitel 5: Gransknings- och administrationssamhället
            5.1 Granskningssamhället - kontroll eller lärande?
            5.2 Vad är problemet med granskning?
            5.3 Ekonomkårens tillväxt och ökade inflytande
            5.4 Slutsats - behov av perspektivskiften!

Kapitel 6: Bristen på helhetssyn
            6.1 Behovet av helhetssyn i offentlig sektor
            6.2 Systemsyn på hälso- och sjukvården - Utredningen Effektiv vård
            6.3 Systemsyn på folkhälsa - Kommissionen för jämlik hälsa
            6.4 Systemsyn på skolan
            6.5 Reflektioner och kommentarer till de tre utredningarna
            6.6 Sammanfattande kommentarer

Kapitel 7: Bristen på helhetssyn - exemplet barn och unga med särskilda behov
            7.1 Det samhällsekonomiska perspektivet
            7.2 Brukarperspektivet
            7.3 Mötet mellan förvaltning och brukare
            7.4 Brottslighet bland unga
            7.5 Systemsyn på barn och unga med särskilda behov
           
Kapitel 8: Vårt sätt att tänka - olika tankemodeller och logiker
            8.1 Vår människosyn och människans natur
            8.2 Styrningens uppgift och vad man styr
            8.3 Vårt sätt att tänka - olika verksamhetslogiker

Kapitel 9: New Public Management som tankemodell
            9.1 Tre dåligt underbyggda antaganden
            9.2 Några dåligt underbyggda föreställningar

Kapitel 10: Resultatstyrning som tankemodell
            10:1 Från fokus på verksamhetens syfte till fokus på krav
            10:2 Vad är resultat i offentlig verksamhet?
            10:3 I vilken utsträckning går det att styra på resultat och göra ledningen resultatansvarig i  
                    offentlig sektor?
            10:4 Reflektioner och slutsatser

Kapitel 11: Sammanfattning - Behov av en förändrad styrning av offentlig sektor

 


            

 

 

 

 

 

 

 

Vi har tidigare berättat om vårt pågående bokprojekt. Det kommer, som det ser ut i dag, att resultera i två olika produkter:

1. En webbaserad del som tar sin utgångspunkt i regeringens aviserade översyn av styrningen av offentlig sektor (styrningen bortom New Public Management). Vi kommer under 2017 att efterhand publicera texter som tar upp:

VAD ÄR PROBLEMET?
Här diskuterar vi vad som kännetecknar offentlig verksamhet, dvs. att det handlar om tjänsteverksamheter som ska tillgodose individuella och kollektiva behov, där behoven ofta är komplexa och svåra att hantera vilket kräver offentliga verksamheter av väldigt olika karaktär alltifrån nattväktarstatsuppgifter till välfärdstjänster. Vi vill påvisa att påvisa att dagens styrning av offentlig sektor har andra utgångspunkter än dessa, vilket har medfört att styrningen i många avseenden har blivit dysfunktionell och leder till ineffektivitet och onödiga kostnader.

HUR KUNDE DET BLI SÅ HÄR?
Här diskuterar vi New Public Management samt två väsentliga förvaltningspolitiska frågor, hanteringen av kvalitetsfrågorna samt resultatstyrningen (mål- och resultatstyrningen) och dess effekter. Vi tar även upp Regeringskansliets bristande förmåga att skapa ändamålsenliga förutsättningar och utvecklingen av gransknings- och administrationssamhället, som delvis är en följd av New Public Managements styrdoktriner, delvis en följd av att en maktförskjutning mellan olika akademiskt utbildade yrkesgrupper, där främst ekonomer har fått tolkningsföreträde när det gäller styrningens utformning.

2. En bok som kommer att ha fokus på hur man utvecklar och styr offentlig verksamhet med utgångspunkt i dels att offentlig sektor är tjänsteverksamhet, dels att effektiv styrning kräver systemsyn. Avsikten är att ge såväl de teoretiska grunderna, som att behandla de praktiska konsekvenserna av att utgå från tjänstelogik och av att anlägga en systemsyn på styrningen. Vi kommer också att ge exempel på hur man gör systemanalyser liksom på metoder för att utveckla mål- och resultatstyrningen samt för att få fram mera ändamålsenliga mätsystem.

 

UA-98910024-1